Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Podstawowe typy komórek. Charakterystyka struktur komórkowych - Rybosomy

Rybosomy są strukturami, w których zachodzi proces biosyntezy białka. Są małymi ziarnistościami rozproszonymi luźno w obrębie cytoplazmy lub związanymi z błonami siateczki wewnatrzplazmatycznej i zewnętrzną błoną jądrową. Składają się z cząsteczek kwasu rybonukleinowego (tzw. rybosomalny RNA, w skrócie rRNA) i białek. Rybosomy zbudowane są z dwóch podjednostek (mniejszej i większej), które mogą się łączyć i rozdzielać. Tylko rybosomy, w których zachodzi w danym momencie synteza białka są złożone, natomiast podjednostki nieczynnych rybosomów występują oddzielnie.

Budowa rybosomu. Podjednostka większa, podjednostka mniejsza.

Wybierz szkołę

Szkoła