Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Metabolizm komórki - Nośnik energii - ATP

Uwalniana w procesach katabolicznych energia przynajmniej w części jest przez komórkę wykorzystywana do przeprowadzania procesów anabolicznych. Energia musi być łatwo dostępna, a to gwarantuje jej magazynowanie w postaci związku o nazwie adenozynotrójfosforan (ATP). Związek ten pełni swą rolę we wszystkich rodzajach komórek.

ATP jest uniwersalnym nośnikiem energii biologicznie użytecznej.

ATP jest związkiem zbudowanym z:

- adeniny (zasada azotowa),

- rybozy (cukier prosty - pentoza) oraz

- trzech reszt fosforanowych.

Pomiędzy resztami fosforanowymi tworzą się wysokoenergetyczne wiązania. Oznacza to, że rozpad takiego wiązania wyzwala duże ilości energii i analogicznie, powstanie wiązania jest jednoznaczne ze zmagazynowaniem znacznej jej ilości.

Budowa cząsteczki ATP. Adenina, ryboza, wiązania wysokoenergetyczne, adenozyna, 3 reszty fosforanowe.

W przemianach anabolicznych od cząsteczki ATP oddziela się jedna reszta fosforanowa. Efektem jest uwolnienie potrzebnej porcji energii oraz powstanie adenozynodwufosforanu (ADP).

ATP → ADP + P + energia

W procesach katabolicznych zachodzi z kolei „ładowanie” ATP. Do ADP dołączana jest reszta fosforanowa, a w powstającym wiązaniu chemicznym magazynowana jest energia.

ADP + P + energia → ATP

Proces przyłączania się reszty fosforanowej i tworzenia wysokoenergetycznego wiązania nazywany jest fosforylacją.

Wśród reakcji chemicznych składających się na metabolizm dużą rolę odgrywają reakcje utleniania i redukcji. W reakcjach tych udział biorą inne związki, zwane nośnikami wodoru.

Wybierz szkołę

Szkoła