Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej
Jesteś tutaj: Biologia » Gimnazjum » Ewolucja organizmów » Teoria ewolucji

Teoria ewolucji

Gatunki zamieszkujące Ziemię nie są stałymi, niezmiennymi formami życia, powstały one z różnych od nich gatunków występujących w przeszłości, na skutek powolnych zmian, czyli ewolucji.

Twórcą najpełniejszej teorii ewolucji był Karol Darwin (1809-1882), angielski przyrodnik. Odbył on podróż naukową dookoła świata, w trakcie której zebrał wiele materiału przyrodniczego.

Darwin w swoim dziele pt.: „O powstaniu gatunków drogą doboru naturalnego” przedstawił i udowodnił teorię ewolucji. Głosi w niej, że:

- gatunki charakteryzuje olbrzymia zmienność, ponieważ nie spotyka się dwóch identycznych osobników;

- organizmy mnożą się w postępie geometrycznym, mechanizmem ograniczającym nadmierną liczebność organizmów jest walka o byt;

- w walce o byt przeżywają osobniki lepiej przystosowane do środowiska;

- osobniki, które przeżyły, przekazują potomstwu korzystne cechy przystosowawcze.

Zapamiętaj!

Ewolucja jest to proces stopniowego przekształcania się i rozwoju organizmów pod wpływem zmiennych warunków środowiska, polegający na utrwalaniu się nowych, dziedzicznych cech oraz na doborze osobników lepiej przystosowanych.

Wybierz szkołę

Szkoła

Ostatnio oglądane

Ostatnio oglądane