Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Naturalna klasyfikacja organizmów

Świat organizmów żywych jest złożony z bardzo dużej ilości gatunków roślin i zwierząt. Każdy gatunek różni się od drugiego wieloma cechami. Aby dokładnie poznać wszystkie organizmy, należało je opisać i odpowiednio sklasyfikować. Problemem tym zajęła się systematyka.

Zapamiętaj!

Systematyka to dział biologii zajmujący się klasyfikowaniem gatunków roślinnych i zwierzęcych według ich pochodzenia i pokrewieństwa.

Pierwsze próby uporządkowania świata roślinnego i zwierzęcego były podejmowane już w IV w p.n.e. przez Arystotelesa. Dokonał on podziału:

a) roślin - na trzy grupy: drzew, krzewów i ziół;

b) zwierząt - na: kręgowce o krwi czerwonej (krwiste) i bezkręgowce nie mające czerwonej krwi (bezkrwiste).

W XVIII wieku Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik, stworzył swój własny system klasyfikacji organizmów, oparty głównie na ich budowie zewnętrznej. Na przykład rośliny kwiatowe zostały usystematyzowane według ilości pręcików i słupków. System ten był sztuczny, gdyż w obrębie jednej grupy znajdowały się organizmy niespokrewnione ze sobą.

Opisując różne gatunki Linneusz nadawał im nazwy w języku łacińskim złożone z dwóch członów. Pierwszy człon nazwy, pisany dużą literą, oznaczał rodzaj, drugi natomiast, pisany małą literą, gatunek. To nazewnictwo przyjęło się w biologii i obowiązuje do dziś, np.:

Homo Sapiens
nazwa rodzajowa nazwa gatunkowa

Podstawową jednostką systematyczną jest gatunek. Gatunki wykazujące szereg cech wspólnych łączy się w rodzaje, te zaś w rodziny i rzędy.

w botanice w zoologii
królestwo królestwo
typ podkrólestwo
podtyp typ
gromada podtyp
klasa gromada
rząd rząd
rodzina rodzina
rodzaj rodzaj
gatunek gatunek

Przykład przynależności systematycznej gatunku człowiek rozumny - Homo sapiens:

Typ: Strunowce
Podtyp: Kręgowce
Gromada: Ssaki
Podgromada: Łożyskowce
Rząd: Naczelne
Podrząd: Małpy wąskonose
Nadrodzina Człekokształtne
Rodzina Człowiekowate
Rodzaj: Człowiek - Homo
Gatunek: Człowiek rozumny - Homo sapiens

We współczesnej systematyce obowiązuje system naturalny który grupuje organizmy według stopnia podobieństwa w budowie i czynnościach życiowych świadczących o ich pokrewieństwie. Pokrewieństwo między organizmami ustala się na podstawie:

a) badań porównawczych związanych z budową organizmów współczesnych i wymarłych;

b) rozwoju rodowego organizmów;

c) cech budowy wewnętrznej;

d) sposobu rozmnażania i rozwoju;

e) liczby i kształtu chromosomów.

Wybierz szkołę

Szkoła