Opracowania.pl PLUS:
Zaloguj się żeby dostać więcej

Formy ochrony przyrody - Ochrona indywidualnych obiektów

Polega na uznaniu konkretnego obiektu za szczególnie cenny. W ramach tej formy wyróżnić można:

- pomniki przyrody - okazy przyrody żywej lub nieożywionej, bądź ich zespoły, cechujące się szczególnymi wartościami naukowymi, historycznymi, kulturowymi lub estetycznymi, np. szczególnie okazałe, zabytkowe drzewa i ich skupiska, głazy narzutowe, jaskinie, źródła itp.

- użytki ekologiczne - niewielkie obszary chronione będące miejscem życia lub rozwoju różnych organizmów, np. leśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, skarpy itp.

- stanowiska dokumentacyjne - formy ochrony przyrody nieożywionej, ważne szczególnie z naukowego punktu widzenia, np. formacje geologiczne, warstwy zawierające skamieniałości itp.

Wybierz szkołę

Szkoła